For en verden uten UDI

Publisert i Utrop 20/2006

En verden uten UDI? Er dette mulig? En verden der en ikke trenger å søke om arbeids- eller oppholdstillatelse, der en kan bo og jobbe hvor en vil? En verden der ingen tvangssender afghanere ut av landet? Joda mener forskere.

En av dem er Jonathon Moses, professor i statsvitenskap ved NTNU Trondheim. I en ny bok går han inn for fri innvandring. For menneskene i fattige land er det blitt mer og mer vanskelig å krysse grensene. Disse murene, forklarer han, opprettholder og forsterker fattigdom. Å åpne grensene for folk i fattige strøk er etter hans mening det lureste som de rike landene kan gjøre for å minske gapet mellom fattig og rik.

Ved første øyekast virker argumentasjonen utopisk i disse tider med hysteriske innvandringsdebatter og irrasjonell frykt for terrorisme. Men jo mer en setter seg inn i temaet, jo flere forskere vil en oppdage som forfekter lignende visjoner, blant annet økonomen Kevin H. O’Rourke. I arbeidene sine viser han at migrasjon bidrar langt mer til å heve levestandarden enn frihandel og siterer forskere (Timmer og Williamson, 1998) som viser at det fins en sammenheng mellom økende økonomisk ulikhet og strengere innvandringspolitikk.

Fri migrasjon en utopi?

En ville så også lese om migrasjonsforsker Liza Schuster som først ikke torde å ta opp temaet “Åpne grenser” på en konferanse ved London School of Economics, fordi det virket for utopisk men ble så overveldet av at mer enn 450 interesserte dukket opp. “Dagens utopi er morgendagens realitet”, skriver hun.

Men – er det virkelig snakk om utopi? Når en blar i historiebøker vil en oppdage at det antatt utopiske har vært realitet gjennom den største delen av menneskehistorien. Også i Norge. I løpet av de siste 400 årene var det satt få sperrer for innvandring og den 21. mars 1860 bestemte norske Stortingspolitikerne å fjerne det eneste (men ikke særlig effektive) hinderet til fri innvandring som eksisterte den gang – passtvangen – en ordning som varte til 1917, skriver historiker Jan Eivind Myhre i Norsk innvandringshistorie.

1860: Stortingspolitikerne mener at passkontroll er avleggs.

Stortingspolitikerne mente at passkontroll er avleggs. Passtvang og grensekontroll ble sett på som som tilhørte despotiske regimer. Folk hadde rett til å flytte på seg når de hadde behov for det. Åpen samferdsel og kontakt med verdenen fremmer utvikling, var godt for økonomien, men også godt for folks mentale tilstand ifølge politikerne.

En tenkte også annerledes om identitetsspørsmål, understreker historikeren. Identitet var ikke knyttet til etnisitet eller slekt, men til bosted: I Grunnloven sto det skrevet at det var bosted og ikke fødested som bestemte hvor en hørte hjemme og hvilke rettigheter en har. Alle innvandrere kunne bli norsk i juridisk forstand etter bare to til tre år. Norge hadde ingen lov om statsborgerskap før i 1888 – og når den kom understreket myndighetene at “lovens forutsetning er å gjøre adgangen til retten (til statsborgerskap) så lett som mulig”.

Fri migrasjon en menneskerett

Mellom 1857 og 1863 vedtok de fleste stater i det vestlige og sentrale Europa lignende bestemmelser. 1800-tallet var prega av demokratiske revolusjoner som satte fri migrasjon på dagsorden. Den franske revolusjonskomiteen av 1793 hadde faktisk invitert alle mennesker som ønsket å flykte fra tyranni, til å finne ly i den franske republikk. Innen filosofien fins det en lang tradisjon for å se på fri migrasjon som en grunnleggende menneskerett. Retten til fri migrasjon er et av de fire elementene som skiller frihet fra slaveri, mente prestene i Delfi i Antikkens Hellas, påpeker Moses.

Ja, et blikk på historien avliver flere myter: Rike land må ikke være redd for å bli “oversvømmet av innvandrere”. Migrasjon en selvbegrensende prosess: Den vil etterhvert avta fordi ulikhetene mellom landene blir mindre. Dermed forsvinner en viktig grunn til å migrere. Mange migranter kommer tilbake til sitt første hjemland med nyervervet kapital, nye evner og erfaringer – rustet til å utvikle landet. Når Norge åpner grensene for flere innvandrere, bidrar dette til en utvikling som demper behovet for mer innvandring, skriver Moses i en kronikk i Dagbladet (20.11.06).

Migrasjon fører ikke til en svekket velferd eller demokrati – tvertimot, viser statsviteren: 1800-tallets masseutvandring fra Europa til USA sparket igang utviklingen av politiske, økonomiske og sosiale rettigheter i begge verdensdelene. Arbeidsfolk og borgere som fritt kan flytte på seg, kan stille krav, både i landene de kommer fra, og i landene de reiser til. Masseflukten fra tidligere DDR (Øst-Tyskland) vestover satte i gang demokratiske reformer og førte til DDRs sammenbrudd.

“Fremveksten av både den moderne velferdsstaten, utvidelsen av stemmerett og introduksjon av representativt demokrati i Europa fikk kraftig støtte fra den trusselen som utvandring representerte i en tid da det var få hindringer på migrasjon”, skriver Moses. Europeiske statsledere måtte jobbe aktivt for å tilby en bedre politisk, økonomisk og sosial kontekst for å stanse enda mer utvandring.

Han siterer en av 1700-tallets ledende franske økonomer Jacques Turgot som skrev:

“Det asyl som [amerikanere] åpner opp for de beklemte i alle nasjoner, må trøste verden. Det er så lett å utnytte den nåværende situasjonen – og rømme fra konsekvensene av dårlig politikk – at statene i Europa vil bli tvunget til å bli mer rettferdige og opplyste.”

Migrasjon bekjemper fattigdom

Fri migrasjon fører heller ikke nødvendigvis til lønnsdumping fordi overskuddet av arbeidskraft i fattige land blir mindre. På grunn av utvandringen steg det norske lønnsnivået og nærmet seg lønnsnivået i Europas ledende nasjon England. Men samtidig, understreker Kevin O’Rourke, lærer historien også at de rike landene må sørge for minstestandarder for lønn og arbeiderrettigheter. En må forebygge sosial dumping.

Den viktigste lærdommen for ham er at migrasjon en “utrolig effektiv” måte til å øke levestandarder i fattige land. Det gjelder like mye for tidligere utvandrernasjoner som for dagens Afghanistan og Somalia. Utrop har vi flere ganger skrevet om hvor viktig migrantenes penge- og kunnskapsøverføringer er og at det ikke nødvendigvis er best hvis de kloke hodene blir i Afrika, men at de heller sirkulerer fram og tilbake.

Uansett: For Jonathon Moses veier de moralske argumentene for fri migrasjon tyngst. Til NTNUs forskningsmagasin Gemini (4/2006) sier han: – Hvilken rett har vi til dømme et flertall av verdens befolkning til et tilværelse uten fridom og i dyp fattigdom. Vi lever i et globalt apartheidssamfunn. Den eneste veien ut av uføret er fri migrasjon.

LES MER

 • Jonathon Moses’ hjemmeside
 • Ei verd utan grenser
  Stengde landegrenser er ei ny oppfinning. Før drog folk dit dei ville, når dei ville. Opne grenser fører mykje godt med seg. Det kan Jonathon Moses, professor i statsvitskap, gjere greie for (GEMINI 4/2006)
 • Jonathon Moses: En hjelpende hånd
  Når Norge åpner grensene for flere innvandrere, bidrar dette bidra til den type økonomisk vekst og politisk utvikling som i neste omgang kan dempe behovet for mer innvandring i fremtiden (Dagbladet, 20.11.06)
 • Jonathon Moses Exit, vote and sovereignty: migration, states and globalization (pdf)
  Increased mobility is shown to improve the responsiveness of governments to citizen demands. In a world characterized by relatively free mobility for other factors of production (and their owners), labor/voters appear to be handicapped by being prisoners of territory.
 • Jonathon Moses: The Economic Costs to International Labor Restrictions: Revisiting the Empirical Discussion(pdf)
 • Jonathon Moses: Two (Short) Moral Arguments for Free Migration
 • Trygve Refsdal: Hjerneflukt og fattigdom
  Jonathon W. Moses samanliknar den med utvandringa til USA frå Irland og Noreg. Det er ei nostalgisk samanlikning som ikkje held mål i dag (Dagbladet, 23.11.2006)
 • Ottar Brox: Importen av arbeidskraft
  Det står mye riktig i Moses’ artikkel, men når det gjelder arbeidsmigrasjon, vandrer han fremdeles rundt i ørkenen (Dagbladet, 25.11.06)
 • Kevin H. O’Rourke: The Era of Free Migration: Lessons for Today
  Migration may offer a quicker fix to the south’s economic problems; the problem is that migration is less palatable politically than either trade or overseas investment.
 • En grenseløs verden?
  Jeg er ikke en mann med store ideologiske visjoner, men et ønske jeg har hatt lenge er om en grenseløs verden. En verden hvor man står helt fritt til å bosette og skape sin egen lykke hvor man måtte ønske. (Tormod Klingenberg, nettvint.net, 17.11.06)
 • You can take the European out of Africa…
  In the face of increasingly expensive and ineffective attempts to control the borders of Fortress Europe, some are advocating a novel solution to the problem of immigration. Legalise it. All of it (Joshua Craze i Café Babel, 13.12.06)
 • – Se Sri Lanka og Norge som ett land!
  – Skal vi bli her i Norge eller dra tilbake til Afrika? Hva tjener Afrika best, spurte nylig afrikanske studenter på et seminar om Brain Drain. Flere og flere forskere peker på at løsningen hverken er enten det ene eller andre, men begge deler: De går inn for sirkulasjon (egen tekst, 25.11.06)
 • Migrasjon mer effektiv enn bistand
  En fersk doktoravhandling viser at flyktninger og arbeidsmigranter bidrar mer til utvikling i hjemlandet enn bistandsarbeidere. Hvis det internasjonale samfunnet vil bekjempe fattigdom, bør det støtte migrasjon (egen tekst, 15.6.04)
 • Passtvang avskaffet – fri innvandring til Norge!
  Passkontroll er avleggs. Åpen samferdsel og kontakt med verdenen fremmer utvikling. Derfor kan fra nå av hvemsomhelst reise fritt inn til Norge. Det bestemte Stortingspolitikerne 21. mars 1860 (egen tekst, 23.3.03)
 • Hjelper kosmopolitisme?
  Hvordan kan vi forhindre diskriminering, religion- og kulturkamper, forebygge ambassade-brenning? Mye er blitt tenkt, sagt og skrevet. I det siste har en gammel ide fått mye oppmerksomhet innen akademia: Kosmopolitismen. I stedet for å oppdra folk til “norske verdier” burde vi heller utdannes til å bli verdensborgere. Et globalt fellesskapet må dyrkes (egen tekst, 4.3.06)
 • Liza Schuster: An open debate on open borders
  Today’s utopia is tomorrow’s realism. Keeping alive the possibility of a free migration, “open borders” policy is an investment in everyone’s future (OpenDemocracy.net, 29.12.03
 • Ja til fri migrasjon
  – Dagens innvandringssystem er umenneskelig, sier utviklingsforsker Nigel Harris (Bistandsaktuelt, 5/2002 – Link oppdatert med kopi)
 • Nigel Harris: Open borders: a future for Europe, migrants, and the world economy
  If Europe is unable to establish an acceptable order in the field of migration, the danger is that political leaders will continue to seek to lock out the poor, at whatever cost to the civil rights of the citizens, the welfare of the poorest Europeans, and the growing numbers of irregular migrants (OpenDemocracy, 6.12.03)
 • Thomas Hylland-Eriksen: Sett at vi tok inn halvannen million innvandrere
  Innvandring er godt og nødvendig for samfunnet, det er økonomisk lønnsomt både for mottagere og avsendere, og det gjør norskheten større og viktigere (Morgenbladet / antropologi.info, 2.9.04)
 • Migration fuels global prosperity
  The international “brain drain” can boost the wealth of migrants as well as the countries they originate from, a World Bank report says (BBC, 16.11.05)
 • Research: How migration fights poverty
  A new special by ID 21 , hosted by Institute of Development Studies at the University of Sussex, UK, deals with how migration fights poverty and asks: Migration and asylum policies in crisis: time for a rethink? (antropologi.info, 5.3.05)
 • Hvem er migrasjonen farlig for?
  Hvordan oppsto forestillingen om den farlige innvandreren? Migrasjonen er i stadig større grad definert som et sikkerhetsproblem. Militærskip patruljerer havet og murer blir bygd for å stenge migranter ute (Culcom – Kulturell kompleksitet i det nye Norge, 14.12.06)
 • More Global Apartheid?
  The French government is planning a new immigration law, furthering these developments towards more global apartheid (antropologi.info, 30.4.06)
 • Nettsider med nyheter

 • Delete The Border
  “An online community with the goal of nurturing a global network of movements against borders”
 • NoBorder.org
  En kan også lese boka Without Papers in Europe

Leave a Reply